جزوه کار آفرینی و پروژه

جزوه کار آفرینی و پروژه

جزوه کار آفرینی و پروژه ،کد 0412 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 1081 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﻓﺼﻞ اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ
تاریخچه(در چه سالی ساخته شده،چه محصولی تولید میکنید)-فرآیند تولید(خط تولید،مراحل تولید محصول)   ﺳﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ –– زمان بندی پروژه (زﻣﺎن آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه )
ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ، در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ دارد؟
ﻓﺼﻞ دوم :ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ   
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 
اﻧﺪازه ی ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ روﻧـﻖ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎی آﻧـﺎن ﭼﮕﻮﻧـﻪاﺳـﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮوش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺗﺮﻓﯿﻊ )رﺷﺪ (ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟
ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزاری را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﺧـﻮد ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ؟
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﭼﻪ ﻧﻮع روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟ 
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :
 آﯾﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
آﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ   
ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﮐﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ 
ﭼﻪ ﻧﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟
ﻫﺮﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
ﭼﻪ ﮐﺴﺒﯽ اداره ی اﻣﻮر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ؟
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﭼﻪ ﻣﺸﺎوران ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 
ﭼﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮ آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺗﺨﻤﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
داراﺋﯽ ﻫﺎ ، ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ارزش ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ وام ﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻧـﺘـﯿـﺠـﻪ ﮔـﯿـﺮی
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺿﻤﯿﻤه

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از download

خرید فایل word جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دریافت فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از download

خرید پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دریافت نمونه سوال جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از download

خرید پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دانلود مقاله جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دریافت مقاله جزوه کار آفرینی و پروژه از download

خرید فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دانلود تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از download

خرید مقاله جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دانلود فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از download

دانلود مقاله جزوه کار آفرینی و پروژه از www

خرید پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دریافت فایل word جزوه کار آفرینی و پروژه از www

خرید نمونه سوال جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دریافت فایل word جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود فایل word جزوه کار آفرینی و پروژه از www

خرید فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دریافت فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از www

خرید کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از www

دانلود مقاله جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دریافت پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

خرید فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دریافت کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

خرید تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دریافت تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

خرید فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

خرید فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از pdf

دانلود کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دریافت فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از word

خرید نمونه سوال جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از word

خرید فایل word جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دریافت فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دریافت فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دانلود کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از word

دریافت تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دانلود مقاله جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دانلود فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از free

خرید تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دانلود پروژه جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دریافت کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دانلود فایل word جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دریافت مقاله جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دانلود فایل جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دریافت فایل pdf جزوه کار آفرینی و پروژه از free

خرید کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دانلود کارآموزی جزوه کار آفرینی و پروژه از free

دریافت فایل word جزوه کار آفرینی و پروژه از free

خرید تحقیق جزوه کار آفرینی و پروژه از free


مطالب تصادفی